Gundua Foundations resa startade år 2006.
Fotograf: Rikard Collsöö/SVT

Kronprinsessan Victoria

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är en engagerad beskyddare av Gundua Foundation. Kronprinsessan tar sitt uppdrag på största allvar och ser fram emot vidare arbete med stiftelsens satsning på utbildning och sjukvård i Ex-Lewa.

Kronprinsessan Victoria

– Jag är engagerad i ett antal stiftelser med välgörande ändamål, och flera av dem arbetar med barn. Det är förstås oundvikligt att inspireras av mamma, som från början varit en drivande kraft och samlande gestalt för World Childhood Foundation. Ändamålet – att förbättra förutsättningarna för välståndsutveckling och demokrati i fattiga länder genom konkreta satsningar på utbildning – är förstås oerhört angeläget. Stiftelsen kunde också presentera en mycket genomarbetad och konkret plan om hur man skulle arbeta i sitt första projekt, skolan i Ex-Lewa i Kenya. Därför valde jag att tacka ja till beskyddarskapet för Gundua Foundation.

Jag har haft glädjen att vara med som beskyddare för stiftelsen ända från början. Det har varit både inspirerande och lärorikt att följa dess utveckling och se vilken skillnad ett svenskt ideellt initiativ kan göra i så många barns liv. Invigningen av Gundua Secondary School 2009 är ett kärt minne, där glädje, förväntan och framtidstro blandades med väldig stolthet över de egna lokala traditionerna.

Sedan invigningen har satsningen utvecklats till ett helt skolsystem. Ganska snart efter starten av Gundua Secondary School, som bedriver utbildning på gymnasienivå, stod det klart att elevernas grundkunskaper behövde förstärkas för att de skulle kunna tillgodogöra sig utbildningen fullt ut. Stiftelsen beslöt då att engagera sig också i utbildning på grundskolenivå och ett par lokala primary schools införlivades.

2022 invigs Gundua Girls’ Dormitory, en internatskola på gymnasienivå för flickor. Internatet som vänder sig till flickor med bra studieresultat från ett större geografiskt område kan nu erbjuda 200 flickor en trygg och säker gymnasieutbildning.

Studieresultaten på Gundua Secondary School hör idag till de bästa i regionen. Tusentals elever har gått ut skolan och drygt 900 utbildas nu på grundskole-och gymnasienivå. Nästan 200 elever har gått vidare till högre utbildning. Andra har startat egna verksamheter och är nu med och utvecklar regionen.

Ett av FN’s millenniemål var att alla barn i hela världen senast 2015 skulle gå i skola och ha möjlighet att slutföra en grundskoleutbildning. Så blev det inte. Men utvecklingen har kommit en bra bit på vägen. Stora delar av Afrika har gått in i en dynamisk utvecklingsfas och på de platser där det inte pågår krig och andra konflikter har skolgången och läskunnigheten ökat.

När Gundua Foundation bildades gick mer än 45 miljoner afrikanska barn inte i skolan. Och mer än 140 miljoner lämnade skolan utan att kunna läsa och skriva. Idag ser det mycket bättre ut. Det är en hoppingivande utveckling, där satsningen i Ex-Lewa har bidragit som en viktig pusselbit.

Vi har tillsammans lärt oss mycket under resans gång och står väl rustade för nästa steg. Vi är redo att tillsammans med nya partners etablera fler projekt för att stötta barn i andra utsatta områden.

Våra huvudsponsorer är Apoteket Hjärtat, Ikea samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt ett antal privata aktörer. ICTA AB (tidigare Intellecta) är initiativtagare och grundare av stiftelsen.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

Stiftelsen har generöst bidragit till ”Student and Women Education in entrepreneurship in Kenya”. Medlen går till att uppföra en skola för praktisk yrkesutbildning.

maw.wallenberg.org

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat är den största fristående apotekskedjan i Sverige.

Hjärtats insatser som delsponsor till Gundua Foundation har bidragit till bättre hälsovård och levnadsstandard för både barn och vuxna i Ex-lewa.

apotekhjartat.se

Ikea

Ingvar Kamprad, IKEA Foundation och IKEA AB är huvudsponsor till Gundua Foundations utbildningsverksamhet.

De generösa bidraget har lett till stora förbättringar på stiftelsens tre skolor såsom nya lokaler, renovering av befintliga lokaler, skolbänkar, möbler, litteratur och andra läromedel som behövs i undervisningen.

ikea.se

Om Gundua

Gundua Foundation verkar för att bidra till att läs- och skrivkunnighet och den allmänna kunskapsnivån i utvecklingsländerna förbättras, vilket i sin tur är förutsättningen för välstånd och demokrati. Stiftelsen arbetar främst genom konkreta satsningar på utbildning, inledningsvis i Afrika.

Att ge barn och unga möjlighet att gå i skolan och få en utbildning är något av det viktigaste ett samhälle kan ge en uppväxande generation. Utbildning är alltid en winwin-situation oavsett om man ser det som en god investering i ekonomisk tillväxt och ökat välstånd, som ett kraftfullt vapen i kampen mot fattigdom, sociala fördomar och former av extremism, eller på det individuella planet där utbildning borgar för väsentligt ökade möjligheter till arbete och egen försörjning.

Hur allting började

2006 födde Charles Dyer och ICTA idén om Gundua Foundation. Tanken var att bidra till FN:s Milleniemål, en vision om att alla barn i världen ska gå i skolan senast 2015. Glädjande nog blev H.K.H. Kronprinsessan Victoria tidigt stiftelsens beskyddare. Första steget var planeringen av skolprojektet Gundua Secondary School och att få samarbetspartners som kunde finansiera det kommande bygget.

Under 2007 kom all formalia och alla godkännanden på plats. Byggentreprenaden planerades och upphandlades och under hösten togs första spadtaget. Lärare anställdes vid nyåret och undervisningen startade med ett 40-tal elever i den närliggande Primary School. Johan Bååthe engagerades som ansvarig för att leda och vidareutveckla stiftelsens verksamhet och avrapportera till styrelsen.

Byggandet av skolan fortskred i etapper helt enligt plan under 2008. Fler lärare anställdes, en rektor tillsattes och undervisningen började i skolans egna lokaler med cirka 120 elever. Under året välkomnades dessutom både fler donatorer och samarbetspartners till stiftelsen.

2009 växte Gunduaprojektet till ett av norra Kenyas större skolprojekt. Antal klasser utökades och skolan hade 240 elever. Den 12 november 2009 invigdes skolan officiellt i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Under året beslutade stiftelsen att bredda engagemanget i Ex-Lewa till en mer holistisk satsning.

Stiftelsen erhöll 90-kontostatus 2010. Samtidigt togs den närliggande Primary School in i stiftelsens stödprogram. Beslut togs att se över möjligheterna att uppföra en modern vårdcentral, Gundua Health Centre, för att stödja hela det lokala samhället.

Under 2011 och 2012 slutfördes de sista skolbyggnaderna och lärarlokalerna för Gundua Day Secondary School och skolan utvecklas nu successivt mot en mönsterskola – Gundua Model – med sina idag 280 elever. Gundua Health Centre uppfördes under 2011 och 2012 och invigdes officiellt den 12 november 2011 med Apotek Hjärtat som långsiktig samarbetspartner. I april 2012 behandlades de första patienterna och inte långt efter föddes det första barnet på vårdcentralen. Därefter har vi successivt vidareutvecklat vårdkapaciteten och säkrat ett långsiktigt strukturkapital i verksamheten. Det är idag en väl fungerande vårdcentral med hög kvalitet som behandlar mellan 400 och 600 patienter per månad. Förutom mödravård och förlossning erbjuder vi också HIV-konsultationer, familjeplaneringsträffar, labbtester, vaccinationer, utbildningsträffar med mera. Vi har också ett samarbete med den svenska organisationen Rotary Läkarbank som utgår från Gundua Health Centre när de åker ut på mobila Jeep-linjer där de utför fältsjukvård i extra utsatta miljöer i närområdet och som även regelbundet skickar ut tandläkare som undersöker barnens tänder och erbjuder tandvård på vårdcentralen. I september 2021 överläts den dagliga verksamheten vid Health Centre till ett välrenommerat lokalt sjukhus, Nanyuki Cottage Hospital, som vidareutvecklar verksamheten i Gunduas namn. Bl a har man nu erhållit en klass 4-sjukhusstatus och fått möjlighet att expandera de medicinska tjänsterna.

2014 tog Stiftelsen över ansvaret för Primary School i Ex-Lewa och skolan bytte namn till Gundua Primary School. 540 elever går i klass 1-8 och dessutom finns 110 barn i åldrarna 2-5 i förskolan. Skolan har successivt rustats upp med ny inredning och nya klassrum.

Stiftelsen arbetar vidare med att stötta barnen i området i närheten av Ex-Lewa. Ndurumuru Primary School har genom Stiftelsens försorg rustats upp till samma nivå som de övriga skolorna och införlivats i verksamheten. Här har stiftelsen fått hjälp av IKEA.

2018 kunde Gundua Foundation också starta sin entreprenörsutbildning i de nybyggda Wallenberghusen. Syftet är att erbjuda framförallt kvinnor och ungdomar konkret hantverksutbildning för att stödja dem i att finna försörjning och arbete. Bland kurserna som har erbjudits finns bl a utbildning i sömnad och odling. Projektet genomförs i samarbete med Hand-in-Hand East Africa.

I november 2022, kunde det nya och mycket efterlängtade internatet för flickor invigas. Internatet kan ta emot 200 flickor som går på Gundua Secondary School. Skolan övergår i och med detta från en dagskola med låga avgifter för barn från närområdet Ex-Lewa till en blandad dag- och internatskola för elever (framförallt flickor till internatet) från ett större geografiskt upptagningsområde. Vi är glada och stolta att kunna erbjuda en trygg och säker utbildning för dessa flickor.

Kontinuerligt sker utveckling och förbättring av såväl skolor som vårdcentral ; historieskrivningen fortgår hela tiden.

"Vi gör skillnad på riktigt”

Gundua Foundation är ett långsiktigt engagemang för att hjälpa främst fattiga barn och ungdomar i Kenya att få bättre utbildning och hälsa. Richard Ohlson, initiativtagare till och ordförande för Stiftelsen Gundua, berättar om engagemanget.

Stiftelsen startades 2007. Sedan dess har vi arbetat för att ge speciellt barn och ungdomar bättre livskvalitet genom utbildning och läkarvård i en mycket fattig del av norra Kenya.

Våra skolor tar emot mer än 900 elever och är nu bland de bästa i regionen.

Långsiktighet är ett nyckelord för oss och vi agerar för att kunna göra verklig skillnad. Vi donerar också datorer, böcker och andra föremål som är till nytta i det dagliga skolarbetet.

Det som skiljer Gundua Foundation från andra ideella organisationer är att vår stiftelse har ett minimum av administrativa uppgifter och omkostnader vilket innebär att bidragen går direkt till dem som behöver resurserna mest – barn och ungdomar i Ex-Lewa. Tack vare att vi inte har några mellanhänder kan vi säkerställa att våra donationer och bidrag kan ge verklig effekt.

Jag är mycket tacksam för våra medsponsorers– Apotek Hjärtat, Ikea och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond– liksom våra många privata donatorers generösa donationer och starka engagemang i Stiftelsen Gundua. Tillsammans har vi stora möjligheter att göra ännu mer för barnen och ungdomarna i regionen.

Richard Ohlson – Ordförande Stiftelsen Gundua

Styrelsen

Gundua Foundation har samlat bred och djup kunskap inom välgörande samhällsinsatser, nationellt och internationellt, till sin styrelse. Samtliga medlemmar arbetar ideellt; grundplåten för projekten som blivit verklighet i Ex-Lewa härrör från styrelsen.

Gundua Foundation Styrelse
Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

H.K.H. Kronprinsessan Viktoria
Beskyddare & Hedersledamot

Pål Hodann
Ledamot

Claes Dinkelspiel
Ledamot

Sophie Ahldin
Ledamot

Lotta Boman
Ledamot

Johan Nordenfalk
Ledamot

Claes Dinkelspiel
Ledamot

Johan Bååthe
Ledamot

Stadgar och årsredovisning

Stadgar för stiftelsen Gundua –ladda ner
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2023